LANGUAGE HUNGARIAN TYPEOUTPUTALIAS .html ".html [Hypertext dokumentum]" TYPEOUTPUTALIAS .htm ".htm [Hypertext dokumentum]" TYPEOUTPUTALIAS .ps ".ps [PostScript]" TYPEOUTPUTALIAS .gz ".gz [Gzip tömörített file]" TYPEOUTPUTALIAS .html.gz ".html.gz [Gzippelt HTML]" TYPEOUTPUTALIAS .ps.gz ".ps.gz [Gzippelt PostScript]" TYPEOUTPUTALIAS .xbm ".xbm [X11 bittérkép]" TYPEOUTPUTALIAS .tar.gz ".tar.gz [Tömörített archívum]" TYPEOUTPUTALIAS .jpg ".jpg [JPEG kép]" TYPEOUTPUTALIAS .jpeg ".jpeg [JPEG kép]" TYPEOUTPUTALIAS .gif ".gif [GIF kép]" TYPEOUTPUTALIAS .xbm ".xbm [X bittérkép]" TYPEOUTPUTALIAS .txt ".txt [ASCII szöveg]" TYPEOUTPUTALIAS .class ".class [Java osztály]" TYPEOUTPUTALIAS .pdf ".pdf [Adobe Portable Document Format]" TYPEOUTPUTALIAS .zip ".zip [Zip archívum]" TYPEOUTPUTALIAS .hqx ".hqx [Macintosh archívum]" TYPEOUTPUTALIAS .exe ".exe [Program]" TYPEOUTPUTALIAS .wav ".wav [WAV hang]" TYPEOUTPUTALIAS .png ".png [PNG grafika]" TYPEOUTPUTALIAS .avi ".avi [AVI film]" TYPEOUTPUTALIAS .arc ".arc [Tömörített archívum]" TYPEOUTPUTALIAS .mid ".mid [MIDI zene]" TYPEOUTPUTALIAS .doc ".doc [Microsoft Word dokumentum]" TYPEOUTPUTALIAS .xls ".xls [Microsoft Excel dokumentum]" TYPEOUTPUTALIAS .ppt ".ppt [Microsoft PowerPoint dokumentum]" TYPEOUTPUTALIAS .rtf ".rtf [Rich Text]" TYPEOUTPUTALIAS .mov ".mov [Quick Time film]" TYPEOUTPUTALIAS .mpg ".mpg [MPEG film]" TYPEOUTPUTALIAS .mpeg ".mpeg [MPEG film]" TYPEOUTPUTALIAS .mp2 ".mp2 [MP2 audiófájl]" TYPEOUTPUTALIAS .mp3 ".mp3 [MP3 audiófájl]" TYPEOUTPUTALIAS .m3u ".m3u [WinAmp lejátszási lista]"